Żywienie zbiorowe i usługi sprzątania

Polityka jakości

Jako Prezes firmy FOOD INVESTMENT S.A. w celu zapewnienia firmie trwałego sukcesu rynkowego oraz ciągłego doskonalenia jego funkcjonowania, ustanawiam opisany w niniejszej Księdze system zarządzania zgodny z wymaganiami normy PN EN ISO 9001:2015 oraz deklaruję zarządzać przy jego pomocy firmą przestrzegając następujących zasad:

  • spełniać obecne i przyszłe potrzeby klientów  dążąc do ich pełnego zadowolenia w zakresie jakości świadczonych usług, 
  • sprawować przywództwo zapewniające zgodność ustalanych i realizowanych celów z kierunkiem działania firmy, 
  • tworzyć i utrzymywać reguły sprzyjające angażowaniu się personelu w osiąganie celów firmy oraz stale doskonalić ich kompetencje,
  • zarządzać procesowo działaniami i związanymi z nimi zasobami, 
  • zwiększać skuteczność i efektywność osiągania celów poprzez stosowanie w zarządzaniu podejścia systemowego
  • ciągle doskonalić skuteczność funkcjonowania systemu i jego wzajemnie powiązanych procesów, 
  • prowadzić działalność zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
  • dostarczać żywność bezpieczną dla zdrowia konsumentów,
  • podejmować decyzje na podstawie faktów
  • zwiększać zdolność firmy do tworzenia wartości dodanej poprzez kształtowanie wzajemnie korzystnych powiązań z dostawcami

Deklarujmy także podejmowanie wszelkich niezbędnych działań i przeznaczanie możliwych środków dla utrzymania i doskonalenia systemu zarządzania. 

Oświadczamy również, iż reguły postępowania ustalone w dokumentacji systemu obowiązują wszystkich pracowników przedsiębiorstwa.

Gdynia, 01.02.2021 r.

Jakub Stańczyk – Prezes Zarządu